KATALOG PRODUKTÓW

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Prażenie poporodowe u krowy: przyczyny, objawy, leczenie

Porażenie poporodowe to stan, w którym krowa krótko po wycieleniu nie może się podnieść i stać o własnych siłach, a jedną z głównych przyczyn występowania tego schorzenia jest silne zaburzenie przemian wapnia u krów w okresie okołoporodowym, czyli hipokalcemia.

Porażenie poporodowe dotyka najczęściej stad wysokowydajnych, a szczególnie narażone na zachorowanie są krowy starsze (powyżej 3 wycielenia), co związane jest ze zmniejszoną u nich zdolnością uwalniania wapnia z kości. Pierwiastki praktycznie nie zapadają na porażenie. Choroba występuje zazwyczaj 1–2 dni po wycieleniu, ponieważ organizm krowy dopiero po 48–72 godzinach po porodzie potrafi w wystarczający sposób uwalniać wapń zmagazynowany w kościach do krwi i płynu międzykomórkowego organizmu. Do porażenia może jednak dojść także przed porodem, gdy organizm zaczyna syntetyzować siarę, a cielę szybko rośnie.

Krowa wraz z siarą, a później z mlekiem, wydala z organizmu duże ilości makroelementów: wapnia, fosforu, magnezu oraz witamin. Z każdym kilogramem mleka wydalane jest około 1 g fosforu i 1,2 g wapnia. W siarze koncentracja minerałów i witamin jest jeszcze większa, a w jednym jej kilogramie może być nawet do 2,5 g. Przed wycieleniem średnie dzienne zapotrzebowanie na wapń wynosi 30–40 g, z czego 15 g wydalane jest wraz z kałem i moczem, a pozostała ilość przeznaczana jest na rozwój płodu. Na dodatek w ostatnich tygodniach życia płodowego cielę pobiera z organizmu matki bardzo duże ilości minerałów i witamin, ponieważ jego przyrosty wagowe są w tym okresie bardzo intensywne. I właśnie spadek stężenia wapnia w płynach ustrojowych w okresie okołoporodowym prowadzi do zalegania krowy, a w ciężkich przypadkach może doprowadzić do jej upadku.

Prawidłowy metabolizm wapnia może zostać również zaburzony przez zbyt dużą zawartość energii i białka w okresie zasuszenia, przy jednoczesnej niskiej zawartości włókna surowego w skarmianych paszach objętościowych. Przyczyną występowania hipokalcemii może być również niewłaściwy stosunek wapnia do fosforu w zadawanych dawkach pokarmowych. Dla krowy wysokowydajnej powinien on wynosić 1,3:1, a dla zasuszonej 2:1.

Objawy hipokalcemii pojawiają się zwykle w okresie kilku godzin do kilku dni po porodzie. Początkowo następuje zmniejszenie apetytu, niepokój i drżenie mięśni. Później hodowca może zaobserwować chwiejny chód, krowa staje się senna i ociężała, wstaje bardzo niechętnie, a leżąc (na skutek wiotkiego porażenia mięśni) charakterystycznie zarzuca głowę do tyłu. W końcowym okresie choroby krowa zalega na boku, nie reaguje na bodźce otoczenia i nieleczona, w krótkim czasie pada.

Kiedy więc tylko zaobserwujemy niepokojące objawy, świadczące o podejrzeniu wystąpienia porażenia poporodowego z zawiadomieniem lekarza weterynarii i podjęciem leczenia nie należy zwlekać, ponieważ w niektórych przypadkach o uratowaniu życia zwierzęcia często decydują minuty. Leczenie choroby polega przede wszystkim na dożylnym podaniu preparatów wapniowych, jednak, aby terapia przyniosła spodziewany efekt, konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych krwi określających zawartość wapnia, fosforu i magnezu. Bydło posiada własne mechanizmy, które chronią je przed wystąpieniem porażenia, jednak popełniając błędy żywieniowe ograniczamy ich pełne wykorzystanie. Warto zatem pamiętać, że najczęstszą przyczyną występowania schorzenia jest nieprawidłowe żywienie mineralne krów w okresie zasuszenia. Obecnie zwraca się uwagę na fakt, że w okresie zasuszenia jedną z najważniejszych przyczyn powstawania hipokalcemii jest metaboliczna alkaloza oraz niedobór magnezu. Nadmierna podaż i stężenie we krwi kationów K, Na, Ca i Mg oraz zbyt mała anionów chloru, siarczanów i fosforanów jest główną przyczyną podwyższenia pH krwi. W profilaktyce zaleca się więc tzw. dietę anionową, czyli zwiększenie w paszy udziału anionów chlorkowych i siarczanowych.

Źródło: Tygodnik Rolniczy

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt – stawki w 2022 r.

Ubezpieczenie upraw rolnych – wiemy już jakie stawki maksymalnych sum ubezpieczenia będą obowiązywać w 2022 r. Można je znaleźć w rozporządzeniu MRiRW, które właśnie trafiło do konsultacji publicznych. Czy maksymalne sumy ubezpieczenia będą wyższe niż w 2021 r.?

Maksymalne sumy – ubezpieczenie upraw rolnych

W rozporządzeniu MRiRW zaproponowało, aby maksymalne sumy ubezpieczenia – stawki dla 1 ha upraw rolnych wynosiły:

 • 20 257 zł – dla zbóż,
 • 8 514 zł – w przypadku kukurydzy,
 • 12 663 zł – w odniesieniu do rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – dla chmielu,
 • 34 808 zł – w przypadku tytoniu.

Maksymalne sumy ubezpieczenia odnoszą się również do upraw rolnych takich jak:

 • 235 253 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 106 660 zł – w przypadku drzew i krzewów owocowych,
 • 60 185 zł – w odniesieniu do truskawek,
 • 38 545 zł – dla ziemniaków,
 • 9 999 zł – dla buraków cukrowych,
 • 15 978 zł – w przypadku roślin strączkowych.

Ubezpieczenie upraw rolnych w 2022 r. – stawki

Analizując powyższe stawki i porównując je z tymi, które obowiązywały w 2021 r. można zauważyć, że są niższe w odniesieniu do m.in. drzew i krzewów owocowych. Powyższą zmianę uzasadniono następująco:

 Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku, wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych również od wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i  obsadę dla czereśni karłowatej (cena sadzonki czereśni karłowatej 30 zł/szt., obsada 1 250 szt./ha.

Kolejną zmianę zawarto natomiast w uzasadnieniu rozporządzenia, gdzie podano że do zbóż oprócz podstawowych gatunków zaliczono również proso i grykę.

Jakie będą maksymalne sumy? Ubezpieczenie zwierząt

Resort rolnictwa w rozporządzeniu przedstawił nie tylko stawki ubezpieczenia dla upraw rolnych, ale także dla zwierząt w odniesieniu do 1 sztuki zwierzęcia. W zależności od gatunku maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

 • 9 912 zł – w przypadku bydła,
 • 12 276 zł – dla koni,
 • 914 zł – w odniesieniu do owiec,
 • 700 zł – w przypadku kóz,
 • 1 539 zł – dla świń,
 • 53 zł – w przypadku kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – w odniesieniu do gęsi.

W przypadku zwierząt resort rolnictwa zaproponował określenie maksymalnych sum ubezpieczenia odrębnie dla kaczek, gęsi, indyków, a także strusi. Znamy już więc stawki – maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych a także zwierząt. Rozporządzenie MRiRW trafiło do konsultacji publicznych.

Źródło: Agrofakt

Trwa promocja do produktów FarmCell S.C. i FarmCell S.C. Titan.

Stosowanie dodatków do dawek krów mlecznych jest uzasadnione tylko wówczas, gdy poprawiają one stan zdrowia zwierząt, wydajność i jakość mleka oraz wpływają korzystnie na przebieg procesów metabolicznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie m.in. w zwiększonej ilości pobieranej paszy i efektywniejszym jej wykorzystaniu. W świetle aktualnego stanu wiedzy wydaje się, że wszystkie wymienione warunki spełniają drożdże paszowe lub ich metabolity.

  Podstawowym warunkiem intensywnego żywienia wysoko wydajnych krów mlecznych, decydującym o zdrowiu, mleczności oraz długości ich użytkowania, obok starannego zbilansowania dawki pokarmowej, jest zapewnienie optymalnego środowiska w żwaczu. Nie należy zapominać o tym, że 70-90% białka pobranego w paszy ulega przemianom w żwaczu na białko drobnoustrojów a przemiany węglowodanów w żwaczu prowadzą do powstania tzw. lotnych kwasów tłuszczowych, które w 70-80% pokrywają zapotrzebowanie krowy na energię zużywaną głównie do produkcji mleka. Jednym z dodatków paszowych korzystnie wpływających na prawidłowe funkcjonowanie żwacza mogą być drożdże paszowe. Są to jednokomórkowe grzyby (z rodzaju Saccharomyces cerevisiae ), które w sprzyjających warunkach namnażają się bardzo szybko. Obecnie należą do najczęściej wykorzystywanych mikroorganizmów w przemyśle biotechnologicznym oraz rolno-spożywczym. Stosuje się je jako dodatek do pasz dla zwierząt od ponad 100 lat. Początkowo cenione były tylko ze względu na źródło wysokiej jakości dobrze trawionego białka, witamin z grupy B i niektórych biopierwiastków. Badania żywieniowe przeprowadzone w ostatnich latach wykazały także korzystny wpływ żywych komórek drożdży na skład gatunkowy mikroorganizmów żwacza, jak również na stymulację wzrostu i rozwoju młodych zwierząt oraz ich zdrowotność, a w odniesieniu do zwierząt dorosłych także na oferty produkcyjne – w przypadku krów mlecznych na produkcję mleka. To korzystne oddziaływanie drożdży na organizmy zwierząt znalazło odzwierciedlenie w rozwoju nowych technologii produkcji drożdży paszowych jak również wielokierunkowego wykorzystania drożdży piwowarskich, które są produktem ubocznym w przemyśle browarniczym.

Levucell SC jest skoncentrowaną formą Aktywnych Żywych Drożdży (AŻD) wyselekcjonowanych w celu poprawy efektywności żywienia i zdrowotności przeżuwaczy. Szczep Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 został wybrany ze względu na jego wyjątkowe właściwości:

 • stabilizacja pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
 • stymulowanie mikroorganizmów żwacza,
 • wspomaganie aktywności enzymatycznej mikroflory żwacza,
 • poprawa i utrzymanie beztlenowego środowiska żwacza.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy promocyjne zestawy narzędzi przydatnych do aplikacji żywych kultur drożdży FarmCell SC i FarmCell SC Titan.

Ziór kukurydzy na ziarno – optymalny termin

Październik to czas zbioru kukurydzy uprawianej na ziarno. Ważne aby był przeprowadzony w odpowiednich warunkach, ponieważ lepsza dojrzałość ziarna to istotne poprawienie wskaźników jakościowych, zaś niższa wilgotność to oszczędności przy suszeniu.

Jaki termin wybrać?

Kukurydza ziarnowa dojrzewa na przełomie września i października, natomiast termin zbioru wpływa przede wszystkim na ilość i wartość użytkową plonu. Wyschnięte liście okrywowe kolb oraz wystąpienie tzw. stadium czarnej plamki, czyli powstanie niewielkiego sczernienia u nasady ziarniaka, przy zarodku, to czas odpowiedni do zbioru kukurydzy.


Termin uzyskania dojrzałości omłotowej zależy od wczesności odmiany (FAO) oraz przebiegu pogody. Ważne jest aby podczas zbioru zawartość wody w ziarnie była jak najniższa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów suszenia ziarna oraz na ograniczenie uszkodzeń ziarna w trakcie omłotu. Ziarno wilgotne bezpośrednio po zbiorze powinno zostać poddane procesowi suszenia, gdyż wilgotne i zanieczyszczone szybko ulega „zagrzaniu” i zepsuciu.

Czy można zwlekać z terminem zbioru?

Przyrost plonu następuje w pierwszych 10–15 dniach po uzyskaniu dojrzałości pełnej, później natomiast mogą wystąpić straty plonu na skutek wylegania oraz szkody wyrządzone przez ptaki i zwierzynę łowną. Ponadto jesienią, nawet gdy panuje słoneczna pogoda dosychanie ziarna w czasie doby trwa zaledwie 4 – 5 godzin natomiast w pozostałych godzinach ziarno nie oddaje wody. W warunkach zwiększonej wilgotności powietrza na niedojrzałych roślinach bardzo szybko rozwijają się choroby grzybowe, głównie Fusarium spp. powodujące znaczne straty w plonie, zarówno jakościowe (mikotoksyny), jak również ilościowym (rośliny łamią się i gniją).

Co lepsze?

Corocznie zastanawiamy się czy lepiej opóźnić zbiór i w pełni wykorzystać okres wegetacji kukurydzy i jej możliwości produkcyjne, czy też dokonać zbioru na początku jesieni w trakcie słonecznej (jeszcze) pogody. Oczywiście wybór jest trudny i zależy od wielu czynników. Warto możliwie wcześnie zebrać kukurydzę, aby zapewnić dobre stanowisko do siewu ozimin, lub przynajmniej do wykonania uprawy przedzimowej. Nie należy również zbyt zwlekać ze zbiorem, aby nie dopuścić do strat z tytułu łamania roślin, czy też opadania kolb.

Żywienie bydła mlecznego

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt. Podstawową zasadą jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu produkcyjnego. Należy pamiętać, że przy bilansowaniu nawet takich samych komponentów dawki, mogą one różnić się zawartością składników pokarmowych, np. różna zawartość białka w ziarnie pszenicy. Właśnie dlatego bilansując dawkę pokarmową należy znać zawartość składników pokarmowych komponentów wchodzących w skład bilansowanej dawki. Podstawową paszą w żywieniu bydła są pasze objętościowe, których ilość powinna być taka aby zapewnić odpowiednią strukturę dawki pokarmowej oraz poprawny przebieg procesów fermentacji. W celu spełnienia tych warunków zaleca się aby stosunek suchej masy pasz objętościowych do suchej masy pasz treściwych wynosił I fazie laktacji 40–50% do 60–50%, w II fazie laktacji – 60–70% do 40–30%, w III fazie laktacji – 80–100% do 20–0%, w fazie zasuszenia – 90–100% do 10–0%. W pierwszym okresie laktacji ma miejsce duży wzrost zapotrzebowania na energię przewyższający ilość energii z pobranej paszy. W takiej sytuacji ma miejsce wykorzystanie tłuszczowych oraz białkowych rezerw organizmu. W skutek nadmiernego wykorzystania rezerw tłuszczowych zwierzęcia może dojść do zaburzeń metabolicznych organizmu. Bilansując dawkę pokarmowa pod względem energetycznym należy uwzględnić deficyt energetyczny na poziomie 10-15% dziennego zapotrzebowania na energię. Oprócz odpowiednio zbilansowanej energii, dawkę pokarmową należy zbilansować pod względem zawartości białka. W czasie produkcji mleka organizm krowy korzysta z rezerw białka, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu do rezerw tłuszczowych. W przeciągu pierwszych 5 tygodni laktacji wykorzystanie rezerw białkowych może doprowadzić maksymalnie do utraty 15 kg wagi krowy. Taki deficyt białkowy zazwyczaj ma miejsce przy wysokim deficycie energii (> 20 MJ NEL/dzień). Jednak należy starać się aby wykorzystanie rezerw białkowych u krów w dobrej kondycji nie przekroczyło 5-10 kg z tytułu ryzyka spadku produkcji mleka.

Najtrudniejszym okresem w żywieniu krów mlecznych jest pierwsze 100 dni laktacji. W okresie tym krowy nie pobierają całej dawki paszy z powodu słabego apetytu. U krów największy apetyt przypada na ok. 75 dzień po ocieleniu, w wyniku czego następuje minięcie się okresów szczytowej laktacji i maksymalnego apetytu. W tym czasie może dojść do zaburzeń przemiany materii i wystąpić, np. ketoza (ujemny bilans energetyczny). Pasze treściwe w tym okresie należy stosować w sposób progresywny, czyli obserwować czy wraz ze wzrostem ilości paszy treściwej wzrasta ilość wyprodukowanego mleka. Następne 100 dni laktacji jest już okresem łatwiejszym dla hodowców. Nie występuje ujemny bilans energetyczny, a krowy mają apetyt. Okres ten ma na celu utrzymanie wysokiej wydajności mlecznej. W tym czasie krowy nie tracą na wadze, a udział pasz treściwych z ziarna zbóż w dawce pokarmowej nie powinien przekraczać 2,5% masy ciała zwierzęcia. Ostatnie 100 dni laktacji cechuje się stopniowym obniżaniem produkcji mleka, następuje odbudowanie rezerw organizmu, a ilość pobranej paszy pokrywa potrzeby produkcyjne.

Ostatni okres laktacji kończy się okresem nazywanym zasuszaniem (dążenie do stopniowego zaprzestania doju). Okres zasuszania przypada na 6-8 tygodni przed wycieleniem i podzielony jest na dwa okresy. Pierwszy okres nazywa się zasuszaniem właściwym i trwa od 7-8 tygodnia do 4 tygodnia przed wycieleniem. W okresie tym ograniczamy ilość skarmianych kiszonek z roślin motylkowatych oraz kukurydzy. Nie zaleca się skarmiać wysłodków oraz liści buraczanych. Dawka pasz treściwych jest minimalna i służy jedynie jako nośnik dodatków mineralno-witaminowych. Drugi okres zasuszania trwający od 3 tygodnia przed wycieleniem do dnia wycielenia nazywa się okresem zasuszania przejściowego. W czasie tym stopniowo przyzwyczajamy krowę do pasz treściwych jak i objętościowych, a dawka pokarmowa powinna cechować się wyższą koncentracją białka i energii w kilogramie suchej masy. W czasie zasuszania krowy stosuje się oszczędne żywienie, które nie spowoduje otłuszczania krowy. Otłuszczenie będzie skutkowało trudnością porodu oraz ryzykiem wystąpienia ketozy. Ogólnie ujmując zagadnienie żywienia w okresie zasuszania, żywienie to opiera się głownie o pasze objętościowe, których udział powinien stanowić 65% w przeliczeniu na suchą masę. Pasze treściwe stanowią jedynie niewielki dodatek do dawki pokarmowej, a ich obecność ma na celu prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energetyczno-białkowym. Ponadto mieszanka treściwa reguluje rozwój brodawek żwaczowych oraz flory bakteryjnej. Na 2-3 tygodnie przed wycieleniem należy stopniowo zwiększać/wprowadzać ilość mieszanki treściwej do dawki z uwagi na intensywny rozwój płodu oraz wzrost tkanki gruczołowej wymienia. Dawka pokarmowa przed jak i po wycieleniu powinna zawierać podobne komponenty paszowe. Tydzień przed wycieleniem powinno się skarmiać około 3-4 kg paszy treściwej.

KONKURS WAKACYJNY

KONKURS

Wakacje u dziadków”

Czas żniw i wzmożonych prac polowych to również czas wakacji,

kiedy wnuki odwiedzają dziadków. Zorganizujmy dzieciom czas wolny. Zachęćmy je żeby pokazały jak widzą pracę w gospodarstwie.

Konkurs polega na zilustrowaniu produktów lub logo Farmpasz

w gospodarstwie Uczestnika. Technika wykonywania prac jest dowolna, mogą to być zdjęcia, rysunki, wyklejanki itp.

Konkurs trwa od 10-08-2021r. do 23-08-2021r.

Wykonaną i podpisaną pracę zamieść pod postem do 23-08-2021 do godz. 24:00. (imię i nazwisko, wiek, Oświadczenie o przeniesieniu

praw autorskich wyślij do nas w wiadomości prywatnej.) Nagrody otrzymają 3 najlepsze prace, które wyłoni komisja konkursowa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25-08-2021r. Zwycięzców poinformujemy wiadomością prywatną na Facebook’u.

Do wygrania wyprawka szkolna!

Nagrodzone prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu na stronie internetowej www.farmpasz.pl

Regulamin Konkursu ,,Wakacje u dziadków”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Farmpasz Sp. Z o. o..
 2. Konkurs trwa do 23-08-2021r. do godz. 24:00.
 3. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu, zwane będą dalej ,,Uczestnikami”.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku do 18 roku życia.

§ 3 Zasady przystąpienia do Konkursu

 1. Aby przystąpić do Konkursu, należy zamieścić pracę konkursową pod postem na Facebook’u do 23-08-2021r. najpóźniej do godziny 24:00.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Samodzielnie wykonaną pracę:
  1. Podpisane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Ponadto praca powinna zawierać następujące dane Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego (dotyczy osób do 18 roku życia):
   1. Imię i nazwisko.
   1. Wiek.
   1. Adres zamieszkania.
   1. Adres e-mail (opcjonalnie).
   1. Nr telefonu.
 3. Wykonana i dostarczona praca w terminie podanym w pkt.1 jest jednoznaczna z przystąpieniem do Konkursu.
 4. Dostarczenie prac jest możliwe jedynie poprzez zamieszczenie jej pod postem z ogłoszeniem Konkursu umieszczonym na Facebook’u. Prace dostarczone do Organizatora po terminie wskazanym w pkt 1. nie będą

brane pod uwagę. To samo dotyczy zgłoszeń niespełniających wymogów określonych w ust. 2. 3. powyżej.

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Konkursie.

§ 4 Nagrody

 1. Zwycięzców wyłoni Organizator Konkursu, w ciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Nagrody otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 3. Nagrodą w Konkursie będą łącznie:
  1. Umieszczenie wyróżnionych prac na stronie www.farmpasz.pl, portalach społecznościowych lub w innych miejscach wspierających działania marketingowe firmy Farmpasz;
  1. Nagrody rzeczowe.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na jej ekwiwalent w gotówce.
 5. Przeniesienie praw do nagrody na osobę trzecią jest niedopuszczalne.
 6. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

§ 5 Kontakt z laureatem

 1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej bezpośrednio na podany w zgłoszeniu nr kontaktowy, bądź wiadomością prywatną na Facebook’u. Administratorem danych jest Farmpasz Sp. Z o. o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Wykorzystanie prac zgłoszonych przez Uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywać się będzie na zasadach i w zakresie wskazanym w Oświadczeniu o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator będzie publikował zwycięskie prace w celach marketingowych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. Prowadzi działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami;
  1. Prowadzi działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek;
  1. Podaje nieprawdziwe dane osobowe.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmpasz.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn – Organizator niezwłocznie opublikuje korektę.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik do regulaminu konkursu .:

„Wakacje u dziadków”

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na firmę Farmpasz Sp. z o. o. z siedzibą w Makówce 79, 17-210 Narew

– organizatora konkursu „Wakacje u dziadków” oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ja niżej podpisana/y

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr i seria dowodu osobistego)

jako rodzic/opiekun prawny

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. ………..

(imię i nazwisko dziecka – autora pracy zgłoszonej w konkursie „Wakacje u dziaków”)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu „Wakacje u dziaków”
 2. Przysługują mi wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej w konkursie (w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 3. Prawa autorskie do złożonej w konkursie pracy przenoszę nieodpłatnie na firmę Farmpasz Sp. z o. o. (zwaną dalej Organizatorem) z chwilą dostarczenia jej Organizatorowi.
 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności i obejmuje prawo do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie do publikacji, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania pracy (jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach);
  1. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) rozpowszechniania pracy (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
 5. publikacji m.in. w Internecie, ulotkach, broszurach, książkach, kalendarzach, plakatach;
 6. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub

multimedialnej;

 • dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek pracy a także

rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten sposób utworów

zależnych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Oświadczeniu;

 • upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy w zakresie, o którym mowa w pkt. 4 lit. a-f 5. jednocześnie z przejściem praw autorskich, następuje

nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe.

 • Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, i wiek autora pracy, przy czym wyrażam również zgodę na korzystanie z pracy, w tym w szczególności jej publiczne udostępnianie anonimowo, w celach związanych z działalnością Organizatora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka na potrzeby działalności Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz

możliwości ich poprawiania.

 • Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej konkursu.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia pracy:
  • co do której poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich,
  • co do której uzna, iż zawiera treści sprzeczne z prawem, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

……………………………………………………

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Nareszcie jakieś dobre wieści dla dostawców mleka Bielmleku

Dobra wiadomość dla rolników- dostawców i członków spółdzielni Bielmlek.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12349354/12804850/dokument515080.pdf?fbclid=IwAR1QssORVocZ6tfppl6-xgixzTRGONd9y0ChrIy1q9Zk3jwWMDEPgg0sqVg

Pomoc jest kierowana do tych rolników (producentów rolnych), którzy w latach 2019 – 2020 co najmniej raz albo więcej razy, sprzedali mleko do danego podmiotu i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot do którego je sprzedali upadł.

Jest to rozwiązane analogiczne do pomocy finansowej, jakiej Rząd Zjednoczonej Prawicy, udzielił w 2019 r. rolnikom (producentom rolnym), którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane świnie oraz tytoń, w związku z upadłością podmiotów do których te świnie i tytoń zostały sprzedane.

Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To rozwiązanie wykorzystaliśmy także w tym przypadku.

Aby jak najszybciej udzielić pomocy rolnikom rozporządzenie wejdzie w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zatem bardzo szybko.

Wnioski o pomoc rolnicy będą mogli składać po wejściu w życie rozporządzenia, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia br., do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Formularze wniosków o pomoc będą dostępne na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć kopie faktur,

rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka oraz kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności sporządzonego przez syndyka masy upadłościowej.

Wysokość pomocy, analogicznie jak w rozwiązaniu z roku 2019 (świnie, tytoń), nie będzie mogła być wyższa niż kwota utraconych dochodów w związku z brakiem zapłaty za dostarczone mleko i jednocześnie nie wyższa niż 80 % kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów przewidują również udzielenie pomocy finansowej rolnikom (producentom rolnym) w wysokości do 40 tys. zł na jednego rolnika, na sfinansowanie udziałów (wpłaty niewpłaconej części udziałów) w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W tym przypadku obowiązywała będzie analogiczna procedura, jak w przypadku pomocy finansowej za mleko, tj. termin na złożenie wniosków dodnia 15 sierpnia br., wnioski składane do ARiMR.

Łącznie na pomoc rolnikom, na ich wsparcie, przeznaczono kwotę 30 milionów złotych.

Europejski Zielony Ład

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania -Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobo-oszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Osiągnięcie tego celu w ciągu najbliższych dziesięciu lat ma kluczowe znaczenie, aby Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i urzeczywistniła w ten sposób Europejski Zielony Ład.

Przedstawione wnioski ustawodawcze mają pomóc wszystkim sektorom gospodarki UE w dostosowaniu się do tego wyzwania. Wyznaczają one drogę do osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 r. w sposób sprawiedliwy, racjonalny pod względem kosztów i konkurencyjny.

Oto najważniejsze założenia Zielonego Ładu.

Transformacja naszej gospodarki i społeczeństwa

Zmiana klimatu jest największym wyzwaniem naszych czasów. Jest to również okazja do zbudowania nowego modelu gospodarczego.

Zrównoważony transport dla wszystkich

Bardziej ekologiczna mobilność umożliwi korzystanie z czystego, dostępnego i przystępnego cenowo transportu nawet na obszarach najbardziej oddalonych.

Przewodzenie trzeciej rewolucji przemysłowej

Zielona transformacja stanowi ogromną szansę dla europejskiego przemysłu poprzez tworzenie nowych rynków dla nowych ekologicznych technologii i produktów.

Ekologizacja naszego systemu energetycznego

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. wymaga zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także wyższej efektywności energetycznej.

Renowacja budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia

Renowacja naszych domów i budynków przyczyni się do oszczędzania energii, ochrony przed ekstremalnymi upałami lub mrozami oraz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Działanie w zgodzie z przyrodą w celu ochrony naszej planety i zdrowia

Przyroda jest ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu.

Impuls dla globalnych działań w dziedzinie klimatu

Możemy zaradzić globalnemu zagrożeniu związanemu ze zmianą klimatu jedynie poprzez współpracę z naszymi partnerami międzynarodowymi.

[insert-modal-contact-form]