Trwa promocja do produktów FarmCell S.C. i FarmCell S.C. Titan.

Stosowanie dodatków do dawek krów mlecznych jest uzasadnione tylko wówczas, gdy poprawiają one stan zdrowia zwierząt, wydajność i jakość mleka oraz wpływają korzystnie na przebieg procesów metabolicznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie m.in. w zwiększonej ilości pobieranej paszy i efektywniejszym jej wykorzystaniu. W świetle aktualnego stanu wiedzy wydaje się, że wszystkie wymienione warunki spełniają drożdże paszowe lub ich metabolity.

  Podstawowym warunkiem intensywnego żywienia wysoko wydajnych krów mlecznych, decydującym o zdrowiu, mleczności oraz długości ich użytkowania, obok starannego zbilansowania dawki pokarmowej, jest zapewnienie optymalnego środowiska w żwaczu. Nie należy zapominać o tym, że 70-90% białka pobranego w paszy ulega przemianom w żwaczu na białko drobnoustrojów a przemiany węglowodanów w żwaczu prowadzą do powstania tzw. lotnych kwasów tłuszczowych, które w 70-80% pokrywają zapotrzebowanie krowy na energię zużywaną głównie do produkcji mleka. Jednym z dodatków paszowych korzystnie wpływających na prawidłowe funkcjonowanie żwacza mogą być drożdże paszowe. Są to jednokomórkowe grzyby (z rodzaju Saccharomyces cerevisiae ), które w sprzyjających warunkach namnażają się bardzo szybko. Obecnie należą do najczęściej wykorzystywanych mikroorganizmów w przemyśle biotechnologicznym oraz rolno-spożywczym. Stosuje się je jako dodatek do pasz dla zwierząt od ponad 100 lat. Początkowo cenione były tylko ze względu na źródło wysokiej jakości dobrze trawionego białka, witamin z grupy B i niektórych biopierwiastków. Badania żywieniowe przeprowadzone w ostatnich latach wykazały także korzystny wpływ żywych komórek drożdży na skład gatunkowy mikroorganizmów żwacza, jak również na stymulację wzrostu i rozwoju młodych zwierząt oraz ich zdrowotność, a w odniesieniu do zwierząt dorosłych także na oferty produkcyjne – w przypadku krów mlecznych na produkcję mleka. To korzystne oddziaływanie drożdży na organizmy zwierząt znalazło odzwierciedlenie w rozwoju nowych technologii produkcji drożdży paszowych jak również wielokierunkowego wykorzystania drożdży piwowarskich, które są produktem ubocznym w przemyśle browarniczym.

Levucell SC jest skoncentrowaną formą Aktywnych Żywych Drożdży (AŻD) wyselekcjonowanych w celu poprawy efektywności żywienia i zdrowotności przeżuwaczy. Szczep Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 został wybrany ze względu na jego wyjątkowe właściwości:

 • stabilizacja pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
 • stymulowanie mikroorganizmów żwacza,
 • wspomaganie aktywności enzymatycznej mikroflory żwacza,
 • poprawa i utrzymanie beztlenowego środowiska żwacza.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy promocyjne zestawy narzędzi przydatnych do aplikacji żywych kultur drożdży FarmCell SC i FarmCell SC Titan.

Ziór kukurydzy na ziarno – optymalny termin

Październik to czas zbioru kukurydzy uprawianej na ziarno. Ważne aby był przeprowadzony w odpowiednich warunkach, ponieważ lepsza dojrzałość ziarna to istotne poprawienie wskaźników jakościowych, zaś niższa wilgotność to oszczędności przy suszeniu.

Jaki termin wybrać?

Kukurydza ziarnowa dojrzewa na przełomie września i października, natomiast termin zbioru wpływa przede wszystkim na ilość i wartość użytkową plonu. Wyschnięte liście okrywowe kolb oraz wystąpienie tzw. stadium czarnej plamki, czyli powstanie niewielkiego sczernienia u nasady ziarniaka, przy zarodku, to czas odpowiedni do zbioru kukurydzy.


Termin uzyskania dojrzałości omłotowej zależy od wczesności odmiany (FAO) oraz przebiegu pogody. Ważne jest aby podczas zbioru zawartość wody w ziarnie była jak najniższa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów suszenia ziarna oraz na ograniczenie uszkodzeń ziarna w trakcie omłotu. Ziarno wilgotne bezpośrednio po zbiorze powinno zostać poddane procesowi suszenia, gdyż wilgotne i zanieczyszczone szybko ulega „zagrzaniu” i zepsuciu.

Czy można zwlekać z terminem zbioru?

Przyrost plonu następuje w pierwszych 10–15 dniach po uzyskaniu dojrzałości pełnej, później natomiast mogą wystąpić straty plonu na skutek wylegania oraz szkody wyrządzone przez ptaki i zwierzynę łowną. Ponadto jesienią, nawet gdy panuje słoneczna pogoda dosychanie ziarna w czasie doby trwa zaledwie 4 – 5 godzin natomiast w pozostałych godzinach ziarno nie oddaje wody. W warunkach zwiększonej wilgotności powietrza na niedojrzałych roślinach bardzo szybko rozwijają się choroby grzybowe, głównie Fusarium spp. powodujące znaczne straty w plonie, zarówno jakościowe (mikotoksyny), jak również ilościowym (rośliny łamią się i gniją).

Co lepsze?

Corocznie zastanawiamy się czy lepiej opóźnić zbiór i w pełni wykorzystać okres wegetacji kukurydzy i jej możliwości produkcyjne, czy też dokonać zbioru na początku jesieni w trakcie słonecznej (jeszcze) pogody. Oczywiście wybór jest trudny i zależy od wielu czynników. Warto możliwie wcześnie zebrać kukurydzę, aby zapewnić dobre stanowisko do siewu ozimin, lub przynajmniej do wykonania uprawy przedzimowej. Nie należy również zbyt zwlekać ze zbiorem, aby nie dopuścić do strat z tytułu łamania roślin, czy też opadania kolb.

Żywienie bydła mlecznego

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt. Podstawową zasadą jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu produkcyjnego. Należy pamiętać, że przy bilansowaniu nawet takich samych komponentów dawki, mogą one różnić się zawartością składników pokarmowych, np. różna zawartość białka w ziarnie pszenicy. Właśnie dlatego bilansując dawkę pokarmową należy znać zawartość składników pokarmowych komponentów wchodzących w skład bilansowanej dawki. Podstawową paszą w żywieniu bydła są pasze objętościowe, których ilość powinna być taka aby zapewnić odpowiednią strukturę dawki pokarmowej oraz poprawny przebieg procesów fermentacji. W celu spełnienia tych warunków zaleca się aby stosunek suchej masy pasz objętościowych do suchej masy pasz treściwych wynosił I fazie laktacji 40–50% do 60–50%, w II fazie laktacji – 60–70% do 40–30%, w III fazie laktacji – 80–100% do 20–0%, w fazie zasuszenia – 90–100% do 10–0%. W pierwszym okresie laktacji ma miejsce duży wzrost zapotrzebowania na energię przewyższający ilość energii z pobranej paszy. W takiej sytuacji ma miejsce wykorzystanie tłuszczowych oraz białkowych rezerw organizmu. W skutek nadmiernego wykorzystania rezerw tłuszczowych zwierzęcia może dojść do zaburzeń metabolicznych organizmu. Bilansując dawkę pokarmowa pod względem energetycznym należy uwzględnić deficyt energetyczny na poziomie 10-15% dziennego zapotrzebowania na energię. Oprócz odpowiednio zbilansowanej energii, dawkę pokarmową należy zbilansować pod względem zawartości białka. W czasie produkcji mleka organizm krowy korzysta z rezerw białka, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu do rezerw tłuszczowych. W przeciągu pierwszych 5 tygodni laktacji wykorzystanie rezerw białkowych może doprowadzić maksymalnie do utraty 15 kg wagi krowy. Taki deficyt białkowy zazwyczaj ma miejsce przy wysokim deficycie energii (> 20 MJ NEL/dzień). Jednak należy starać się aby wykorzystanie rezerw białkowych u krów w dobrej kondycji nie przekroczyło 5-10 kg z tytułu ryzyka spadku produkcji mleka.

Najtrudniejszym okresem w żywieniu krów mlecznych jest pierwsze 100 dni laktacji. W okresie tym krowy nie pobierają całej dawki paszy z powodu słabego apetytu. U krów największy apetyt przypada na ok. 75 dzień po ocieleniu, w wyniku czego następuje minięcie się okresów szczytowej laktacji i maksymalnego apetytu. W tym czasie może dojść do zaburzeń przemiany materii i wystąpić, np. ketoza (ujemny bilans energetyczny). Pasze treściwe w tym okresie należy stosować w sposób progresywny, czyli obserwować czy wraz ze wzrostem ilości paszy treściwej wzrasta ilość wyprodukowanego mleka. Następne 100 dni laktacji jest już okresem łatwiejszym dla hodowców. Nie występuje ujemny bilans energetyczny, a krowy mają apetyt. Okres ten ma na celu utrzymanie wysokiej wydajności mlecznej. W tym czasie krowy nie tracą na wadze, a udział pasz treściwych z ziarna zbóż w dawce pokarmowej nie powinien przekraczać 2,5% masy ciała zwierzęcia. Ostatnie 100 dni laktacji cechuje się stopniowym obniżaniem produkcji mleka, następuje odbudowanie rezerw organizmu, a ilość pobranej paszy pokrywa potrzeby produkcyjne.

Ostatni okres laktacji kończy się okresem nazywanym zasuszaniem (dążenie do stopniowego zaprzestania doju). Okres zasuszania przypada na 6-8 tygodni przed wycieleniem i podzielony jest na dwa okresy. Pierwszy okres nazywa się zasuszaniem właściwym i trwa od 7-8 tygodnia do 4 tygodnia przed wycieleniem. W okresie tym ograniczamy ilość skarmianych kiszonek z roślin motylkowatych oraz kukurydzy. Nie zaleca się skarmiać wysłodków oraz liści buraczanych. Dawka pasz treściwych jest minimalna i służy jedynie jako nośnik dodatków mineralno-witaminowych. Drugi okres zasuszania trwający od 3 tygodnia przed wycieleniem do dnia wycielenia nazywa się okresem zasuszania przejściowego. W czasie tym stopniowo przyzwyczajamy krowę do pasz treściwych jak i objętościowych, a dawka pokarmowa powinna cechować się wyższą koncentracją białka i energii w kilogramie suchej masy. W czasie zasuszania krowy stosuje się oszczędne żywienie, które nie spowoduje otłuszczania krowy. Otłuszczenie będzie skutkowało trudnością porodu oraz ryzykiem wystąpienia ketozy. Ogólnie ujmując zagadnienie żywienia w okresie zasuszania, żywienie to opiera się głownie o pasze objętościowe, których udział powinien stanowić 65% w przeliczeniu na suchą masę. Pasze treściwe stanowią jedynie niewielki dodatek do dawki pokarmowej, a ich obecność ma na celu prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energetyczno-białkowym. Ponadto mieszanka treściwa reguluje rozwój brodawek żwaczowych oraz flory bakteryjnej. Na 2-3 tygodnie przed wycieleniem należy stopniowo zwiększać/wprowadzać ilość mieszanki treściwej do dawki z uwagi na intensywny rozwój płodu oraz wzrost tkanki gruczołowej wymienia. Dawka pokarmowa przed jak i po wycieleniu powinna zawierać podobne komponenty paszowe. Tydzień przed wycieleniem powinno się skarmiać około 3-4 kg paszy treściwej.

KONKURS WAKACYJNY

KONKURS

Wakacje u dziadków”

Czas żniw i wzmożonych prac polowych to również czas wakacji,

kiedy wnuki odwiedzają dziadków. Zorganizujmy dzieciom czas wolny. Zachęćmy je żeby pokazały jak widzą pracę w gospodarstwie.

Konkurs polega na zilustrowaniu produktów lub logo Farmpasz

w gospodarstwie Uczestnika. Technika wykonywania prac jest dowolna, mogą to być zdjęcia, rysunki, wyklejanki itp.

Konkurs trwa od 10-08-2021r. do 23-08-2021r.

Wykonaną i podpisaną pracę zamieść pod postem do 23-08-2021 do godz. 24:00. (imię i nazwisko, wiek, Oświadczenie o przeniesieniu

praw autorskich wyślij do nas w wiadomości prywatnej.) Nagrody otrzymają 3 najlepsze prace, które wyłoni komisja konkursowa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25-08-2021r. Zwycięzców poinformujemy wiadomością prywatną na Facebook’u.

Do wygrania wyprawka szkolna!

Nagrodzone prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu na stronie internetowej www.farmpasz.pl

Regulamin Konkursu ,,Wakacje u dziadków”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Farmpasz Sp. Z o. o..
 2. Konkurs trwa do 23-08-2021r. do godz. 24:00.
 3. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu, zwane będą dalej ,,Uczestnikami”.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku do 18 roku życia.

§ 3 Zasady przystąpienia do Konkursu

 1. Aby przystąpić do Konkursu, należy zamieścić pracę konkursową pod postem na Facebook’u do 23-08-2021r. najpóźniej do godziny 24:00.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Samodzielnie wykonaną pracę:
  1. Podpisane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Ponadto praca powinna zawierać następujące dane Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego (dotyczy osób do 18 roku życia):
   1. Imię i nazwisko.
   1. Wiek.
   1. Adres zamieszkania.
   1. Adres e-mail (opcjonalnie).
   1. Nr telefonu.
 3. Wykonana i dostarczona praca w terminie podanym w pkt.1 jest jednoznaczna z przystąpieniem do Konkursu.
 4. Dostarczenie prac jest możliwe jedynie poprzez zamieszczenie jej pod postem z ogłoszeniem Konkursu umieszczonym na Facebook’u. Prace dostarczone do Organizatora po terminie wskazanym w pkt 1. nie będą

brane pod uwagę. To samo dotyczy zgłoszeń niespełniających wymogów określonych w ust. 2. 3. powyżej.

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Konkursie.

§ 4 Nagrody

 1. Zwycięzców wyłoni Organizator Konkursu, w ciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Nagrody otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 3. Nagrodą w Konkursie będą łącznie:
  1. Umieszczenie wyróżnionych prac na stronie www.farmpasz.pl, portalach społecznościowych lub w innych miejscach wspierających działania marketingowe firmy Farmpasz;
  1. Nagrody rzeczowe.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na jej ekwiwalent w gotówce.
 5. Przeniesienie praw do nagrody na osobę trzecią jest niedopuszczalne.
 6. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

§ 5 Kontakt z laureatem

 1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej bezpośrednio na podany w zgłoszeniu nr kontaktowy, bądź wiadomością prywatną na Facebook’u. Administratorem danych jest Farmpasz Sp. Z o. o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Wykorzystanie prac zgłoszonych przez Uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywać się będzie na zasadach i w zakresie wskazanym w Oświadczeniu o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator będzie publikował zwycięskie prace w celach marketingowych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. Prowadzi działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami;
  1. Prowadzi działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek;
  1. Podaje nieprawdziwe dane osobowe.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmpasz.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn – Organizator niezwłocznie opublikuje korektę.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik do regulaminu konkursu .:

„Wakacje u dziadków”

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na firmę Farmpasz Sp. z o. o. z siedzibą w Makówce 79, 17-210 Narew

– organizatora konkursu „Wakacje u dziadków” oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ja niżej podpisana/y

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr i seria dowodu osobistego)

jako rodzic/opiekun prawny

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. ………..

(imię i nazwisko dziecka – autora pracy zgłoszonej w konkursie „Wakacje u dziaków”)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu „Wakacje u dziaków”
 2. Przysługują mi wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej w konkursie (w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 3. Prawa autorskie do złożonej w konkursie pracy przenoszę nieodpłatnie na firmę Farmpasz Sp. z o. o. (zwaną dalej Organizatorem) z chwilą dostarczenia jej Organizatorowi.
 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności i obejmuje prawo do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie do publikacji, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania pracy (jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach);
  1. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) rozpowszechniania pracy (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
 5. publikacji m.in. w Internecie, ulotkach, broszurach, książkach, kalendarzach, plakatach;
 6. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub

multimedialnej;

 • dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek pracy a także

rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten sposób utworów

zależnych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Oświadczeniu;

 • upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy w zakresie, o którym mowa w pkt. 4 lit. a-f 5. jednocześnie z przejściem praw autorskich, następuje

nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe.

 • Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, i wiek autora pracy, przy czym wyrażam również zgodę na korzystanie z pracy, w tym w szczególności jej publiczne udostępnianie anonimowo, w celach związanych z działalnością Organizatora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka na potrzeby działalności Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz

możliwości ich poprawiania.

 • Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej konkursu.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia pracy:
  • co do której poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich,
  • co do której uzna, iż zawiera treści sprzeczne z prawem, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

……………………………………………………

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Nareszcie jakieś dobre wieści dla dostawców mleka Bielmleku

Dobra wiadomość dla rolników- dostawców i członków spółdzielni Bielmlek.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12349354/12804850/dokument515080.pdf?fbclid=IwAR1QssORVocZ6tfppl6-xgixzTRGONd9y0ChrIy1q9Zk3jwWMDEPgg0sqVg

Pomoc jest kierowana do tych rolników (producentów rolnych), którzy w latach 2019 – 2020 co najmniej raz albo więcej razy, sprzedali mleko do danego podmiotu i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot do którego je sprzedali upadł.

Jest to rozwiązane analogiczne do pomocy finansowej, jakiej Rząd Zjednoczonej Prawicy, udzielił w 2019 r. rolnikom (producentom rolnym), którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane świnie oraz tytoń, w związku z upadłością podmiotów do których te świnie i tytoń zostały sprzedane.

Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To rozwiązanie wykorzystaliśmy także w tym przypadku.

Aby jak najszybciej udzielić pomocy rolnikom rozporządzenie wejdzie w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zatem bardzo szybko.

Wnioski o pomoc rolnicy będą mogli składać po wejściu w życie rozporządzenia, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia br., do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Formularze wniosków o pomoc będą dostępne na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć kopie faktur,

rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka oraz kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności sporządzonego przez syndyka masy upadłościowej.

Wysokość pomocy, analogicznie jak w rozwiązaniu z roku 2019 (świnie, tytoń), nie będzie mogła być wyższa niż kwota utraconych dochodów w związku z brakiem zapłaty za dostarczone mleko i jednocześnie nie wyższa niż 80 % kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów przewidują również udzielenie pomocy finansowej rolnikom (producentom rolnym) w wysokości do 40 tys. zł na jednego rolnika, na sfinansowanie udziałów (wpłaty niewpłaconej części udziałów) w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W tym przypadku obowiązywała będzie analogiczna procedura, jak w przypadku pomocy finansowej za mleko, tj. termin na złożenie wniosków dodnia 15 sierpnia br., wnioski składane do ARiMR.

Łącznie na pomoc rolnikom, na ich wsparcie, przeznaczono kwotę 30 milionów złotych.

Europejski Zielony Ład

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania -Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobo-oszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową na potrzeby realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Osiągnięcie tego celu w ciągu najbliższych dziesięciu lat ma kluczowe znaczenie, aby Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i urzeczywistniła w ten sposób Europejski Zielony Ład.

Przedstawione wnioski ustawodawcze mają pomóc wszystkim sektorom gospodarki UE w dostosowaniu się do tego wyzwania. Wyznaczają one drogę do osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 r. w sposób sprawiedliwy, racjonalny pod względem kosztów i konkurencyjny.

Oto najważniejsze założenia Zielonego Ładu.

Transformacja naszej gospodarki i społeczeństwa

Zmiana klimatu jest największym wyzwaniem naszych czasów. Jest to również okazja do zbudowania nowego modelu gospodarczego.

Zrównoważony transport dla wszystkich

Bardziej ekologiczna mobilność umożliwi korzystanie z czystego, dostępnego i przystępnego cenowo transportu nawet na obszarach najbardziej oddalonych.

Przewodzenie trzeciej rewolucji przemysłowej

Zielona transformacja stanowi ogromną szansę dla europejskiego przemysłu poprzez tworzenie nowych rynków dla nowych ekologicznych technologii i produktów.

Ekologizacja naszego systemu energetycznego

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. wymaga zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także wyższej efektywności energetycznej.

Renowacja budynków z myślą o bardziej ekologicznym stylu życia

Renowacja naszych domów i budynków przyczyni się do oszczędzania energii, ochrony przed ekstremalnymi upałami lub mrozami oraz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Działanie w zgodzie z przyrodą w celu ochrony naszej planety i zdrowia

Przyroda jest ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu.

Impuls dla globalnych działań w dziedzinie klimatu

Możemy zaradzić globalnemu zagrożeniu związanemu ze zmianą klimatu jedynie poprzez współpracę z naszymi partnerami międzynarodowymi.

JAK PRAWIDŁOWO ŻYWIĆ KROWĘ PO PORODZIE

Ostatnie trzy tygodnie ciąży, to tzw. okres przejściowy. W tym czasie trzeba skupić się na zabiegach przyzwyczajenia krowy do dawki, jaką będzie pobierała już po porodzie.

Koncentrujemy składniki pokarmowe w kilogramie suchej masy, ponieważ w związku z wzrostem płodu (zwiększona objętość macicy i wód płodowych) oraz zmianami hormonalnymi fizjologicznie następuje obniżenie apetytu i spadek pobrania paszy. Najważniejszym celem dla hodowcy i doradcy żywieniowego, jest sprawienie by spadek pobrania był możliwie jak najniższy. W okresie przejściowym w ramach profilaktyki hipokalcemii, powinno wprowadzać się sole gorzkie do dawki, wprowadzamy też dodatek paszy treściwej.

Poród – to moment w którym nad krową i jej przychodzącym na świat cielakiem powinniśmy się szczególnie pochylić. Dla przypomnienia warto napisać, by zapewnić w porodówce suchą i czystą ściółkę, zadbać o higienę urządzeń wspomagających przy porodzie, jak również rąk osób, które poród będą przyjmować. Przede wszystkim należy zachować spokój, nie przyśpieszać akcji porodowej, a w razie komplikacji skorzystać z pomocy lekarza weterynarii.

Pierwsze tygodnie po porodzie, to okres kiedy produkcja mleka gwałtownie wzrasta, co niestety nie łączy się z tak samo szybkim wzrostem pobrania suchej masy, które na początku laktacji kształtuje się na poziomie 16–18 kg. Dlatego najważniejszą kwestią jest zapewnienie odpowiedniej koncentracji białka i energii w zadawanej dawce pokarmowej.

Zawartość białka w takiej dawce powinna wynosić ok. 18% BO w suchej masie, z naciskiem na wysoką zawartość białka trawionego jelitowo, a poziom energii powinien wynosić ok 1 JPM.

Warto pamiętać o tym, by poznać wartość pokarmową własnych kiszonek, . Wiedza o tym jakimi dysponujemy paszami objętościowymi to podstawa do prawidłowego bilansowania dawki, co w okresie okołoporodowym jest szczególnie ważne.

Jest to też okres, gdzie stosujemy specjalistyczne dodatki paszowe, najczęściej są to nośniki łatwo dostępnej energii, chronionych aminokwasów czy witamin, żywych kultur drożdży, np. uzupełniającą mieszankę paszową MILKSTART charakteryzującą się wysokim poziomem białka trawionego jelitowo ( 240g/kg BTJE) oraz energii (7,8 MJ) . Decyzję o ich stosowaniu należy oprzeć o analizę ekonomicznej zasadności ich stosowania, dobrać je pod kątem występujących w stadzie problemów.

Ketoza to najczęściej występująca w okresie okołoporodowym choroba metaboliczna. Najgroźniejszą jej postacią jest jej subkliniczna postać, kiedy nie zawsze możemy jej fizyczne objawy zaobserwować. Z pomocą przychodzą tutaj raporty wynikowe RW-1 i RW-2, dostarczane obligatoryjnie po każdym próbnym udoju. Podobne informacje, rozszerzone jednak o analizę żywienia w stadzie, znajdują się w raporcie RW-11. Na podstawie ilości ciał ketonowych w mleku, w przypadku ich podwyższonego poziomu pojawia się komunikat sygnalizujący problem.

Analizując wzrost produkcji, okres kiedy zaznacza się szczyt laktacji, możemy jeszcze lepiej dostosować dawkę pokarmową dla potrzeb pokarmowych najbardziej wymagających zwierząt.

ZAPOBIEGANIE CHOROBOM CIELĄT

W gospodarstwach, gdzie cielęta często chorują należy szukać przyczyn ich złego stanu zdrowia. Analizą należy objąć warunki utrzymania i żywienia całego stada ze szczególnym uwzględnieniem krów zasuszonych, łatwości porodów, odchowu cieląt (ich żywienia i karmienia). W warunkach utrzymania sprawdzić – czystość i higienę, mikroklimat, wentylację, wilgotność itp. Jeżeli okaże się, że cielęta utrzymywane są w złych warunkach do tego nie otrzymują dobrej siary na czas, występują trudne porody, bądź ich matki były niedoborowo żywione, to czynniki te zwiększają ryzyko chorób. Dopiero naprawa popełnianych błędów i likwidacja zagrożeń może gwarantować poprawę zdrowotności i skuteczności leczenia.

Żywienie i ruch krów zacielonych

Pasze skarmiane w okresie zasuszenia krów i jałówek cielnych muszą być bardzo dobrej jakości, bo nawet ich lekkie nadpsucie czy obecność pleśni negatywnie oddziałuje na wewnątrzmaciczny rozwój płodu. Mykotoksyny z łatwością przenikają przez łożysko do płodu, co może prowadzić do poronień, zapalenia łożyska oraz rodzenia cieląt o niskiej żywotności.

Szkodliwe substancje przenikają również do siary i mleka oraz wpływają niekorzystnie na jakość siary, obniżając zawartość immunoglobulin. Również podawanie wysokocielnym krowom nadmiernej ilości związków azotowych przyczynia się do obniżenia poziomu białka oraz immunoglobulin w siarze.

Zalecane pasze w okresie zasuszenia to: sianokiszonka (40% s.m.) – 15-20 kg, kiszonka z kukurydzy (35% s.m.) – 7 kg, słoma, siano – 4 kg. Uwaga! – Na 3 tygodnie przed porodem należy stopniowo wprowadzić mieszankę treściwą od 0,5 do 3,0 kg przy wycieleniu oraz zwiększać udział kiszonki z kukurydzy. Dawka pokarmowa w okresie zasuszenia powinna zawierać wystarczającą ilość witamin i składników mineralnych. Najważniejsza jest witamina A i karoten oraz selen i cynk, bo zapobiegają zachorowaniom cieląt na biegunki i zapalenia płuc. Utrzymujące się przez długi okres u cielnych krów i jałówek niedobory selenu oraz cynku niekorzystnie wpływają na wewnątrzmaciczny rozwój płodu i jakość siary. Poziom immunoglobulin w siarze często nie przekracza 50% wymaganej wartości. Natomiast silny niedobór selenu prowadzi do rozwoju miopatii – uszkodzenia mięśni szkieletowych oraz języka u noworodka. Cielę jest osłabione i nie może pobierać siary z powodu zmian w mięśniach języka.

Krowa i jałówka niezatuczona i przeprowadzona na 3 tygodnie przed wycieleniem do porodówki powinna bez pomocy urodzić zdrowe cielę, bo ruch usprawnia drogi rodne i ułatwia poród. Natomiast krowy na uwięzi mają trudniejsze wycielenia i wymagają pomocy hodowcy.

Jakość siary

Na jakość siary wpływają: status odpornościowy (krowy starsze mają lepszą siarę, bo napotkały więcej zarazków i wytworzyły więcej przeciwciał), żywienie w zasuszeniu, długość zasuszenia, rasa. Najsłabszą siarę mają holsztyny, bo osiągają najwyższą wydajność.

Zawartość immunoglobulin w pierwszej siarze powinna wynosić od 60 do 120 g na litr siary. Siary o niższej koncentracji ciał odpornościowych cielę powinno otrzymać odpowiednio więcej poprzez częstsze pojenie. Do określenia jakości siary służy siaromierz. W praktyce, ok. 20-40% cieląt cierpi na niedobór zabezpieczenia matczynego i jest podatna na zachorowania. Można to sprawdzić, badając koncentrację immunoglobulin w surowicy krwi w 48 godzinie życia (prawidłowy poziom powinien przekraczać 13-15 g/l surowicy). Jakość siary można poprawić poprzez dodanie wielu różnorodnych substancji, zwiększających koncentrację immunoglobulin. Korzystne wyniki osiągano stosując siarę suszoną.

Zmiany składu i wchłaniania siary

Siara szybko zmienia swój skład. Po 6 godzinach od porodu wartość odpornościowa siary spada o połowę, natomiast po 12 godzinach jej wartość wynosi zaledwie 30% wartości początkowej a już w 6-7 dniu laktacji krowa produkuje mleko.

Wraz z upływem czasu gwałtownie zmniejsza się przepuszczalność błony śluzowej jelita dla immunoglobulin. W ciągu pierwszych 6 godzin życia cielęcia stopień wchłaniania ciał odpornościowych siary obniża się o 50%, zaś w ciągu 24 godzin wynosi jedynie 10% wartości początkowej. Jeśli miejsca wchłaniania zlokalizowane na błonie śluzowej jelit nie są zajęte przez przeciwciała siary, wówczas błona ta staje się przepuszczalna dla innych cząstek, w tym bakterii. Stąd późne podanie siary umożliwia zarazkom przenikanie przez błonę śluzową, co prowadzi do niezwykle szybkiego rozwoju schorzeń biegunkowych i innych.

Najlepsze pojenie

Ostatnie badania przeprowadzone na dużej populacji cieliczek hf wykazały, że najlepsze jest pojenie ciepłą siarą z butelki ze smoczkiem lub z wiadra ze smoczkiem. Praktyczną zasadą jest, aby noworodek pierwszy posiłek siary w ilości 1,5-2 l otrzymał nie później niż 0,5-1 godz. po urodzeniu. Częstotliwość pojenia siarą w pierwszym dniu powinna wynosić czterokrotnie a w dniach następnych trzykrotnie w ilości 6-8 l dziennie/sztukę. Zawieszenie wiadra ze smoczkiem na wysokości 60 cm od podłogi kojca pozwala na przyjęcie przez cielę naturalnej pozycji podczas picia, co umożliwia całkowite zamknięcie się rynienki przełykowej i przepływ mleka do trawieńca, nie powodując ulewania się do żwacza (tak jak przy ssaniu krowy). Takie postępowanie zabezpiecza przed biegunkami.

Mrożenie siary

Praktycznym postępowaniem jest zamrażanie nadwyżek wysokiej jakości siary z pierwszego doju od krów starszych i podawanie jej noworodkom pozbawionym siary wysokiej jakości. Przy rozmrażaniu wymagana jest cierpliwość – nie wolno rozmrażać w sposób szybki przez podgrzanie, a tylko w temperaturze pokojowej, żeby nie spowodować ścięcia przeciwciał. Należy pamiętać, że wartość rozmrożonej siary jest zawsze niższa, gdyż poziom wielu biologicznie czynnych składników siary, jest obniżony.

Szczepienia zapobiegawcze

W gospodarstwach dużych można zalecać szczepienia wysokocielnych krów i jałówek. Jednak wykorzystanie takich metod profilaktycznych wymaga nakładów finansowych, dodatkowej pracy oraz właściwego zarządzania stadem. Preparaty szczepionkowe zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii podaje się zwykle dwa razy na 6 tygodni i 2 tygodnie przed ocieleniem.

Popełniane błędy

Częstym błędem jest mieszanie siary z mlekiem. Noworodek nie trawi laktozy mleka i dlatego występuje biegunka. Kolejną przyczyną biegunek może być rozcieńczanie mleka wodą. Prowadzi to do produkcji bardzo luźnego kału.

Nie wolno skarmiać mleka z komórkami somatycznymi, a także z pozostałością antybiotyków.
Mikroorganizmy z chorego mleka “infekują” cielę i pozostają “z nim” do wieku dorosłego, powodując stany zapalne wymion u jałówek. Natomiast podawanie cielętom mleka z pozostałościami antybiotyków powoduje wyjałowienie flory bakteryjnej w jelitach i może spowodować wystąpienie biegunki. Również skarmianie mleka od krów z zapaleniem wymienia może być przyczyną biegunek, ze względu na zawartość bakterii, które w sprzyjających warunkach mogą się rozwijać w jelitach prowadząc do wystąpienia schorzenia.

Preparaty mlekozastępcze – nieprawidłowo skarmiane mogą spowodować stany chorobowe – niedokładne rozmieszanie, złe proporcje dodanej wody i jej temperatura powodują, że przyswajalność takiego pokarmu jest dużo mniejsza i może działać drażniąco na przewód pokarmowy prowadząc do biegunek. Ważna jest temperatura podawanego preparatu, bo zbyt niska powoduje wodnisty kał.

Pamiętajmy, że przewód pokarmowy cielęcia jest przystosowany do białka występującego w mleku (do jego trawienia ma odpowiednie enzymy). Do pewnego stopnia można ten skład zmieniać, ale w pokarmie cielęcia powinno przeważać białko pochodzące z mleka jako najlepiej przyswajalne. Nadmiar węglowodanów innych niż laktoza występująca w mleku oraz białka z soi lub ryb pogarsza stan zdrowotny.

Zwracajmy uwagę na czystość naczyń, w których podajemy mleko lub preparaty mlekozastępcze, gdyż resztki pójła są doskonałą pożywką dla bakterii mogących doprowadzić do zapalenia jelit.
Do rozwoju mikroflory żwacza konieczna jest woda, cielęta pojone do woli lepiej rosną, pobierają więcej pasz i są zdrowsze.

Źródło: PODR Szepietowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

NABÓR – CZERWIEC 2021

W RAMACH TEGO PROGRAMU, POMOC MOŻE BYĆ PRZYZNANA NA:

a) rozwój produkcji prosiąt, zwanym dalej obszarem a”,
b) rozwój produkcji mleka krowiego, zwanym dalej „obszarem b”,
c) rozwój produkcji bydła mięsnego, zwanym dalej „obszarem c”,
d) związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, zwanym dalej „obszarem d” – tj. zakup maszyn i urządzeń oraz budowa/rozbudowa/modernizacja budynków

W związku z rozwojem produkcji:
• prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;
• mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

60% dofinansowanie młodzi rolnicy i wspólnie wnioskujący
50% dofinansowanie pozostali

(Wspólnie wnioskujemy tylko w obszarze „D” – zakup maszyn i urządzeń)

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH TEGO TYPU OPERACJI OBEJMUJE KOSZTY:

1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
Budowa budynków związanych ze zwierzętami i magazynów paszowych.
Dofinansowanie do 500 tys. zł.

2) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

3) zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany, ogłoszonym w obwieszczeniu, o którym mowa wart. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z2013 r. poz. 865), kosztem kwalifikowanym jest zakup materiału siewnego kategorii kwalifikowany roślin sadowniczych lub materiału szkółkarskiego CAC;
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

4) wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;

5) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji;
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

6) zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

7) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

8) opłat za patenty lub licencje;
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

9) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
Dofinansowanie do 200 tys. zł.

Za kwalifikowane traktuje się ww. rodzaje kosztów ponoszonych od dnia złożenia wniosku.

Opryski rzepaku – uwaga na pszczoły

Koniec maja to okres kiedy na polach rzepaku pojawiają się pięknie kwitnące na żółto kwiatostany, które przyciągają zarówno szkodniki, jak i zapylacze, głównie pszczołę miodną. Powstaje zasadnicze pytanie, jak usunąć szkodniki nie szkodząc pszczołom? Czy kilka nieprzespanych nocy to duża cena za przetrwanie ludzkości?

  Z perspektywy rolnika sama sprawa oprysków to wystarczający problem. Znajomość fitopatogenów, preparatów, orientacja w dawkach, przyrządzanie preparatu, odpowiedni termin oprysku, do tego jeszcze pogoda. To już naprawdę dość złożone, a gdzie tu jeszcze myśleć o pszczołach? W końcu nie każdy jest amatorem miodu, natomiast każdy chciałby jak najbardziej uprościć sobie pracę, a w rozliczeniu ogólnym: uprościć życie. Niestety ta chęć, jak zwykle to bywa, nie idzie w parze z przepisami, a nawet, nazwijmy to górnolotnie, etyką. Wytrucia pszczelich rojów to duży problem. Nie tylko dla samych pszczelarzy, ale również rolników, którzy często ponoszą ich konsekwencje. To też problem ekologiczny, w dodatku globalny.
  Niefortunne opryski, powodujące zatrucia pszczół, to częsty problem pszczelarzy, ale czy uśmiercenie pszczół to tylko problem ich właściciela? Może to problem całej ludzkiej populacji? Powiedzenie: „Od wyginięcia ostatniej pszczoły ludziom pozostaną cztery lata życia” przypisuje się różnym autorom. Najczęściej Albertowi Einsteinowi. Dzięki staraniom wielu pojedynczych osób i organizacji, pszczoły cały czas żyją i obyśmy nie musieli nigdy sprawdzić cytowanych słów.
Istotną rolę ma pora oprysku, gdyż zabiegi zaleca się wykonywać wieczorem po oblocie pszczół. Godziny wczesno poranne mogą być nieodpowiednią porą, ze względu na poranną już aktywność pszczół. Zabieg wykonany wieczorem jest też bardziej efektywny.
 Należy zwrócić uwagę również na opryski upraw zbóż położonych w pobliżu plantacji rzepaku, gdyż na nich mogą znajdować się drogi przelotu pszczół. Dlatego i na nich zabiegi opryskowe powinno się stosować wieczorem. Należy zdawać sobie sprawę, że krople stanowiące oprysk mogą zostać zniesione przez wiatr, np. na plantację kwitnącego rzepaku z oblatującymi ją pszczołami.

W przypadku zetknięcia się pszczół z niebezpiecznym dla nich pestycydem, owady giną już na polu, w drodze do ula, a zasadnicza ich większość – dopiero w ulu. Pszczoły zamarłe i wykazujące objawy zatrucia, czyli te, które straciły zdolność lotu, z paraliżem odnóży, przewracające się na grzbiet i zwracające zawartość wola miodnego, w dużych ilościach pozostają na ziemi, leżąc pod ulem. Po kontakcie z pestycydami objawy zatrucia wykazują wszystkie rodziny w pasiece, chociaż najbardziej narażone są rodziny najsilniejsze, gdyż posiadają dużo pszczół zbieraczek. Czasem, w zależności od hierarchii, giną młode pszczoły ulowe, gdyż zbieraczki mające kontakt z pestycydem zdążą przekazać im skażony pokarm.

Kary za opryskiwanie w czasie oblotu pszczół.


Wysokość grzywny za opryskiwanie w czasie oblotu pszczół nie jest określona szczegółowo. Jedynie z kodeksu wykroczeń wynika że może ona wynieść w zależności od formy – jeżeli jest to mandat karny, to 500 zł. Jeżeli sprawa jest kierowana do sądu to rzeczywiście kara może wynieść 5000 zł. Prawdą jest też że takie postępowanie może doprowadzić do uszczuplenia dopłat. Wynika to z niewypełniania zasad Cross Compliance.

Podsumowanie:

 • nie ma określonych przepisami godzin w których wykonuje się opryskiwanie;
 • czas możliwości wykonania zabiegu określony jest w etykiecie poszczególnych środków;
 • nawet gdy czas nie jest podany lepiej jest opryskiwanie wykonać po oblocie pszczół – w zależności od pogody może być to po 16.00, po 17.00, ale też czasem po 20.00.
 • kara za wykonanie zabiegu niezgodnie z etykietą może wynieść 500 zł w formie mandatu lub 5000 zł jeżeli sprawa trafi do sądu.
 • pośrednią karą za to może być odebranie części dopłat.

Kary i restrykcje nie zwalniają z obowiązku logicznego myślenia !!!

[insert-modal-contact-form]