14 luty

Obowiązek rejestracji zakładu drobiu od jednej sztuki kury?

Kolejne nadmierne obciążenia administracyjne pojawiły się dla rolników, tym razem dla tych, którzy hodują drób przyzagrodowo. Wprowadzenie obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” niezależnie od liczby hodowanego drobiu, jest poważnym zaskoczeniem dla branży rolniczej. Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości i niepokój wśród rolników, którzy czują się zaskoczeni i zdezorientowani tą sytuacją.

Od 6 stycznia 2023 roku oobowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Największe kontrowersje wzbudza paragraf 2 tego rozporządenia, który wrowadza obowiazek rejestracji zakładu drobiu niezaleznie od liczby zwierząt. Sprowadza się to do tego, że nawet jedna kurka w chowie przyzagrodowym będzie już „zakładem drobiu”.

§ 2. W przypadku podmiotu prowadzącego zakład drobiu ubiegającego się o przyznanie pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, której przyznanie jest uzależnione od posiadania ptaków z gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1, wymaganiem dla zakładu drobiu, po spełnieniu którego podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest utrzymywanie w tym zakładzie drobiu ptaków z gatunków wymienionych w § 1 pkt 1, niezależnie od ich liczby.

Absurdalne przepisy

W dniu 8 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, inistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilną interwencję w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Osoby utrzymujące drób przyzagrodowo powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji zakładu drobiu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429, które wymaga rejestracji zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym drób, odstępstwa od tego obowiązku są możliwe w przypadku zakładów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.
Zwolnienie osób utrzymujących drób przyzagrodowo z tego obowiązku jest uzasadnione ze względu na fakt, że utrzymywanie drobiu w małych ilościach we własnych gospodarstwach rolnych czy przy domostwach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego. Takie działania pozwolą na uwolnienie rolników od dodatkowych obciążeń administracyjnych i pozwolą skupić się na głównych działaniach związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw.

[insert-modal-contact-form]