18 styczeń

Zwrot za paliwo rolnicze w 2023 r. Ile wynosi stawka zwrotu akcyzy?

Polski rząd zapowiedział, że zwrot za paliwo rolnicze  w nowym roku zostanie zwiększony. Wzrost zwrotu kosztów paliwa rolniczego ma stanowić bardzo potrzebny impuls dla tego sektora gospodarki, umożliwiając przedsiębiorstwom osiągnięcie większej rentowności, a jednocześnie pomagając utrzymać ceny żywności na stabilnym poziomie. Ile w takim razie zwrot za paliwo rolnicze w 2023 r.?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 r. zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie w tym roku większa. Ubiegający się producenci rolni mogą liczyć na zwrot w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego. Poprzednia wysokość dopłaty do paliwa rolniczego wynosiła 1,00 zł na 1 litr. Zdaniem wielu rolników, a także naszym nie jest to wystarczająca rekompensata wzrostu cen paliwa, gdyż np cena hurtowa oleju napędowego wzrosła w 2022 rolu o 32,7 % ( Bankier.pl). Jest to kolejny element wpływający na pogorszenie sytuacji gospodarstw rolnych i zmniejszenie konkurencyjności polskich płodów rolnych na rynku globalnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. potocznie nazywane jako dopłaty do paliwa rolniczego wynoszą:

  • 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych, (w 2022 r. – 110,00 zł)
  • 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w 2022 r. – 40,00 zł).

Jak wygląda procedura zwrotu?

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2023 r.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z względnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727). Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

[insert-modal-contact-form]