11 sierpień

KONKURS WAKACYJNY

KONKURS

Wakacje u dziadków”

Czas żniw i wzmożonych prac polowych to również czas wakacji,

kiedy wnuki odwiedzają dziadków. Zorganizujmy dzieciom czas wolny. Zachęćmy je żeby pokazały jak widzą pracę w gospodarstwie.

Konkurs polega na zilustrowaniu produktów lub logo Farmpasz

w gospodarstwie Uczestnika. Technika wykonywania prac jest dowolna, mogą to być zdjęcia, rysunki, wyklejanki itp.

Konkurs trwa od 10-08-2021r. do 23-08-2021r.

Wykonaną i podpisaną pracę zamieść pod postem do 23-08-2021 do godz. 24:00. (imię i nazwisko, wiek, Oświadczenie o przeniesieniu

praw autorskich wyślij do nas w wiadomości prywatnej.) Nagrody otrzymają 3 najlepsze prace, które wyłoni komisja konkursowa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25-08-2021r. Zwycięzców poinformujemy wiadomością prywatną na Facebook’u.

Do wygrania wyprawka szkolna!

Nagrodzone prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu na stronie internetowej www.farmpasz.pl

Regulamin Konkursu ,,Wakacje u dziadków”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Farmpasz Sp. Z o. o..
 2. Konkurs trwa do 23-08-2021r. do godz. 24:00.
 3. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, które przystąpią do Konkursu, zwane będą dalej ,,Uczestnikami”.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku do 18 roku życia.

§ 3 Zasady przystąpienia do Konkursu

 1. Aby przystąpić do Konkursu, należy zamieścić pracę konkursową pod postem na Facebook’u do 23-08-2021r. najpóźniej do godziny 24:00.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Samodzielnie wykonaną pracę:
  1. Podpisane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Ponadto praca powinna zawierać następujące dane Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego (dotyczy osób do 18 roku życia):
   1. Imię i nazwisko.
   1. Wiek.
   1. Adres zamieszkania.
   1. Adres e-mail (opcjonalnie).
   1. Nr telefonu.
 3. Wykonana i dostarczona praca w terminie podanym w pkt.1 jest jednoznaczna z przystąpieniem do Konkursu.
 4. Dostarczenie prac jest możliwe jedynie poprzez zamieszczenie jej pod postem z ogłoszeniem Konkursu umieszczonym na Facebook’u. Prace dostarczone do Organizatora po terminie wskazanym w pkt 1. nie będą

brane pod uwagę. To samo dotyczy zgłoszeń niespełniających wymogów określonych w ust. 2. 3. powyżej.

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Konkursie.

§ 4 Nagrody

 1. Zwycięzców wyłoni Organizator Konkursu, w ciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Nagrody otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 3. Nagrodą w Konkursie będą łącznie:
  1. Umieszczenie wyróżnionych prac na stronie www.farmpasz.pl, portalach społecznościowych lub w innych miejscach wspierających działania marketingowe firmy Farmpasz;
  1. Nagrody rzeczowe.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na jej ekwiwalent w gotówce.
 5. Przeniesienie praw do nagrody na osobę trzecią jest niedopuszczalne.
 6. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

§ 5 Kontakt z laureatem

 1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej bezpośrednio na podany w zgłoszeniu nr kontaktowy, bądź wiadomością prywatną na Facebook’u. Administratorem danych jest Farmpasz Sp. Z o. o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Prawa autorskie

 1. Wykorzystanie prac zgłoszonych przez Uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywać się będzie na zasadach i w zakresie wskazanym w Oświadczeniu o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator będzie publikował zwycięskie prace w celach marketingowych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. Prowadzi działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami;
  1. Prowadzi działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek;
  1. Podaje nieprawdziwe dane osobowe.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmpasz.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn – Organizator niezwłocznie opublikuje korektę.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik do regulaminu konkursu .:

„Wakacje u dziadków”

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na firmę Farmpasz Sp. z o. o. z siedzibą w Makówce 79, 17-210 Narew

– organizatora konkursu „Wakacje u dziadków” oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ja niżej podpisana/y

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr i seria dowodu osobistego)

jako rodzic/opiekun prawny

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. ………..

(imię i nazwisko dziecka – autora pracy zgłoszonej w konkursie „Wakacje u dziaków”)

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu „Wakacje u dziaków”
 2. Przysługują mi wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej w konkursie (w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 3. Prawa autorskie do złożonej w konkursie pracy przenoszę nieodpłatnie na firmę Farmpasz Sp. z o. o. (zwaną dalej Organizatorem) z chwilą dostarczenia jej Organizatorowi.
 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności i obejmuje prawo do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie do publikacji, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania pracy (jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach);
  1. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) rozpowszechniania pracy (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
 5. publikacji m.in. w Internecie, ulotkach, broszurach, książkach, kalendarzach, plakatach;
 6. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub

multimedialnej;

 • dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek pracy a także

rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten sposób utworów

zależnych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Oświadczeniu;

 • upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy w zakresie, o którym mowa w pkt. 4 lit. a-f 5. jednocześnie z przejściem praw autorskich, następuje

nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe.

 • Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, i wiek autora pracy, przy czym wyrażam również zgodę na korzystanie z pracy, w tym w szczególności jej publiczne udostępnianie anonimowo, w celach związanych z działalnością Organizatora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka na potrzeby działalności Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz

możliwości ich poprawiania.

 • Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej konkursu.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia pracy:
  • co do której poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich,
  • co do której uzna, iż zawiera treści sprzeczne z prawem, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

……………………………………………………

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

[insert-modal-contact-form]