28 sierpień

Zakiszanie zielonek, sieczki i CCM

Kiszonki z traw, lucerna i kiszonka z kukurydzy to podstawowa pasza objętościowa dla bydła mlecznego. Czas zbioru kiszonek nie jest zbyt długi, dlatego ważne jest, aby przebiegał sprawnie i z zachowaniem zasad, które ograniczą późniejsze straty oraz zapewnią wysoką jakość kiszonki.

Najważniejszą rzeczą w procesie przygotowania kiszonek jest ich właściwy proces zakiszania. Aby ten proces przebiegał prawidłowo, należy spełnić trzy podstawowe warunki: właściwie ubić zakiszaną masę, zapewnić beztlenowe warunki w okresie rozwoju bakterii mlekowych oraz zabezpieczyć kiszonkę przed działaniem warunków atmosferycznych w ciągu całego roku.

Stosowanie technologii pakowania zielonek w rękawach foliowych pozwala na spełnienie tych wszystkich warunków. Profesjonalne pakowanie kiszonki w rękaw wykonywane jest przy użyciu specjalistycznych maszyn. Pocięta przez sieczkarnię masa, pakowana jest prasą silosującą wyposażoną w rotor do rękawa foliowego. Rotor napełniający rękaw w połączeniu z hamulcami powoduje bardzo silne ubicie zakiszanej masy. W trakcie napełniania rękawa całe powietrze wypychane jest na zewnątrz, a po napełnieniu rękaw zostaje zamknięty. Panujące w rękawie warunki beztlenowe gwarantują szybką i właściwą fermentację. Rękaw stanowi doskonałe zabezpieczenie kiszonki przed wodami opadowymi przez cały okres skarmiania.        Dzięki temu, że kiszonka znajdująca się w rękawie odizolowana jest od podłoża, znika problem przenikania soków z kiszonki do gleby.

Dużym problemem w gospodarstwach hodowlanych sąsiadujących z innymi zabudowaniami jest kwestia nieprzyjemnych zapachów i wypływających soków z kiszonki. Pakowanie kiszonki w rękaw wykonywane automatycznie eliminuje te niedogodności:

Sprawdzone zalety zakiszania pasz w rękawach:
– bardzo dobre ubicie zakiszanej masy
– ograniczenie strat podczas zakiszania do minimum,
– możliwość całorocznego skarmiania (także latem),
– mniejsza powierzchnia wybierania paszy: kiszonka nie psuje się podczas wybierania paszy z rękawa,
– oszczędność w czasie ze względu na wydajność maszyn do zakiszania,
– pasza z rękawa jest wysokiej jakości co przekłada się na wzrost mleczności bądź wzrost przyrostów masy,
– niezawodność, rękawy można składować na różnym terenie oraz w różnych warunkach atmosferycznych,
– dużą elastyczność w doborze miejsca składowania paszy,
– przy zakiszaniu (gniecenie, śrutowanie) mokrego ziarna kukurydzy koszty są znacząco niższe niż dosuszanie ziarna.

[insert-modal-contact-form]