Pomoc suszowa w 2019r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi lub przymrozków wiosennych. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w terminie 3-31 październik 2019r. w powiatowych biurach ARiMR. Pomoc udzielana będzie na każdy hektar dotknięty wyżej wymienionymi czynnikami atmosferycznymi, gdy szkody oszacowane przez powołaną przez wojewodę komisję, wyniosą minimum 30% uprawy deklarowanej we wniosku przez rolnika. Stawki takiej pomocy będą zróżnicowane i będą wynosić odpowiednio:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Wysokość pomocy ARiMR będzie wyliczona jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody. Łączne wsparcie nie może przekroczyć 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Kwota pomocy będzie zmniejszona o 50% tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczeniowej obejmującej co najmniej połowę powierzchni uprawy.

Wypłata pomocy będzie realizowana dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy „de minimis”, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy zostały opublikowane na portalu ARiMR pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/3-pazdziernika-ma-ruszyc-pomoc-suszowa.html
Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

[insert-modal-contact-form]