16 maj

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe” – plan nawozowy

12 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r.

Przedłużenie terminu – co obejmuje?

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. Dotyczy to wniosków o:

 • płatności bezpośrednie;
 • przejściowe wsparcie krajowe;
 • działania obszarowe w ramach II filaru WPR, tj.: działanie Rolnictwo ekologiczne, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz premie w ramach działania zalesieniowego.

Zmiany do wniosków

Do 17 lipca 2023 r. został wydłużony także czas na złożenie zmian do tych wniosków.

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie płatności obszarowych może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności. W związku z tym jest jeszcze czas na opracowanie planu nawozowego.

Opracowanie planu nawożenia

 Wariant podstawowy – 1 pkt/ 100 zł /ha

 Wariant z wapnowaniem – 3 pkt/ 300 zł/ha

Wymagania:

1. Wykonanie chemicznej analizy gleby w zakresie zasobności w składniki pokarmowe P, K i Mg oraz pH. Możliwe jest wykorzystanie dotychczasowych wyników analizy chemicznej gleby jeżeli nie są starsze niż 4 lat od dnia ich wykonania.

2. Opracowanie planu nawozowego określającego dawki składników pokarmowych N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania.

3. Prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych.

4. Plan nawożenia dla roślin ozimych opracowany do 30 września.

5. Plan nawożenia dla roślin jarych opracowany do 25 dni od dnia składania wniosków o płatności bezpośrednie.

6. Wariant z wapnowaniem dotyczy gruntów dla których, wyniki analizy gleby wskazują pH równe lub poniżej 5,5, rolnik nie korzystał dofinansowania z programu wapnowania z NFOŚIGW w ostatnich 4 latach oraz zakupi i zastosuje wapno w roku składania wnioskowania o płatność.

Możliwość łączenia z innymi ekoschematami :

 • zróżnicowana struktura upraw,
 • wymieszanie obornika,
 • uproszczone systemy uprawy,
 • wymieszanie słomy z glebą,
 • ekstensywne użytkowanie TUZ,
 • obszary z roślinami miododajnymi (w przypadku, gdy po roślinach miododajnych jest prowadzona uprawa rośliny uprawnej),
 • międzyplony/wsiewki śródplonowe,
 • biologiczna ochrona upraw

Dokumenty obowiązkowe przy praktyce:

– analiza gleby w zakresie P, K, Mg, pH,

– opracowany plan nawożenia w zakresie N, P, K, Mg, pH,

– rejestr zabiegów agrotechnicznych,

Dla wariantu z wapnowaniem:

-imienny dokument poświadczający zakup nawozów wapniowych.

– oświadczenie, że rolnik nie otrzymał decyzji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego (wzór na stronie ARIMR).

Termin i dokumenty składanie do ARIMR- oświadczenie, że rolnik nie otrzymał decyzji z NFOŚiGW w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego – maksymalnie do 25 dni od dnia składania wniosków o płatności bezpośrednie – 9 czerwca

Najważniejsze zagadnienia związane z ekoschematem plan nawożenia:

Plan nawożenia nie musi być opracowany na dzień składania wniosku i nie trzeba go dosyłać do ARiMR tylko pozostaje w gospodarstwie rolnika i wraz z analizami gleby oraz ewidencją zabiegów agrotechnicznych musi być udostępniony na wezwanie ARIMR. Plan nawożenia dla roślin jarych należy sporządzić do 9 czerwca zaś dla roślin ozimych do 30 września.

Można skorzystać z wariantu podstawowego dla działek rolnych, na których był realizowany program wapnowania. Analizy wykorzystywane do planu nawożenia nie mogą być starsze niż 4 lata.

Plan nawożenia może być wykonany przez rolnika.

Plan nawożenia można wykonać w programie INTERNAW, ale może być też wykorzystana inna aplikacja spełniająca wymogi Programu azotanowego oraz obejmująca swoim zakresem zalecenie dotyczące zawarości fosforu, potasu, magnezu i potrzeb wapnowania.

Plan musi być przygotowany dla wszystkich gruntów ornych i TUZ w gospodarstwie, oraz powinien być oparty o analizę gleby dla tych gruntów. Brak analizy gleby skutkuje brakiem możliwości zrobienia pełnego planu nawożenia.

W ramach tego ekoschematu można deklarować działki z uprawą roślin ozimych zasianych jesienią 2022 roku pod warunkiem jeżeli jest dla nich sporządzony plan nawożenia.

Dla planowanych zasiewów ozimin jesienią 2023 roku ma być opracowany plan nawozowy do 30 września 2023. Takie działki w ramach ekoschematu plan nawożenia deklarujemy do płatności w 2024 roku.

W przypadku gdy na danej działce nie planujecie stosować nawozów również należy posiadać plan nawożenia oparty o analizę chemiczną gleby. Natomiast w ewidencji zabiegów zaleca się zapisać, że na danej działce nie stosuję się nawozu.

Badanie gleby powinno obejmować P, K ,Mg, pH, nie jest wymagane badania azotu.

Plan nawożenia nie może być wykonany dla części działek w gospodarstwie. Plan musi być wykonany dla wszystkich upraw na gruntach ornych i dla TUZ. W przypadku gdy ponad 10% powierzchni nie będzie objęta planem nawożenia wówczas nastąpi odmowa płatności za dany ekoschemat, a tym samym przyznane punkty zostaną odjęte. Dlatego trzeba mieć na uwadze, aby w wyniku zmniejszenia liczby punktów nie nastąpiła całkowita odmowa płatności dla ekoschematu „Rolnictwo węglowe”.

[insert-modal-contact-form]