28 lipiec

Nareszcie jakieś dobre wieści dla dostawców mleka Bielmleku

Dobra wiadomość dla rolników- dostawców i członków spółdzielni Bielmlek.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12349354/12804850/dokument515080.pdf?fbclid=IwAR1QssORVocZ6tfppl6-xgixzTRGONd9y0ChrIy1q9Zk3jwWMDEPgg0sqVg

Pomoc jest kierowana do tych rolników (producentów rolnych), którzy w latach 2019 – 2020 co najmniej raz albo więcej razy, sprzedali mleko do danego podmiotu i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot do którego je sprzedali upadł.

Jest to rozwiązane analogiczne do pomocy finansowej, jakiej Rząd Zjednoczonej Prawicy, udzielił w 2019 r. rolnikom (producentom rolnym), którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane świnie oraz tytoń, w związku z upadłością podmiotów do których te świnie i tytoń zostały sprzedane.

Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To rozwiązanie wykorzystaliśmy także w tym przypadku.

Aby jak najszybciej udzielić pomocy rolnikom rozporządzenie wejdzie w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zatem bardzo szybko.

Wnioski o pomoc rolnicy będą mogli składać po wejściu w życie rozporządzenia, ale nie później niż do dnia 15 sierpnia br., do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Formularze wniosków o pomoc będą dostępne na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku o pomoc trzeba będzie dołączyć kopie faktur,

rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka oraz kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności sporządzonego przez syndyka masy upadłościowej.

Wysokość pomocy, analogicznie jak w rozwiązaniu z roku 2019 (świnie, tytoń), nie będzie mogła być wyższa niż kwota utraconych dochodów w związku z brakiem zapłaty za dostarczone mleko i jednocześnie nie wyższa niż 80 % kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów przewidują również udzielenie pomocy finansowej rolnikom (producentom rolnym) w wysokości do 40 tys. zł na jednego rolnika, na sfinansowanie udziałów (wpłaty niewpłaconej części udziałów) w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W tym przypadku obowiązywała będzie analogiczna procedura, jak w przypadku pomocy finansowej za mleko, tj. termin na złożenie wniosków dodnia 15 sierpnia br., wnioski składane do ARiMR.

Łącznie na pomoc rolnikom, na ich wsparcie, przeznaczono kwotę 30 milionów złotych.

[insert-modal-contact-form]