17 luty

Warunki utrzymania bydła w świetle przepisów

Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt są nie tylko jednym z warunków otrzymania dopłat, ale też zapewniają dobrostan. Ten z kolei pozytywnie wpływa na produkcyjność zapewniając niezbędne warunki bytowania, bierze się pod uwagę m.in.: prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń, minimalne wymiary stanowisk, mikroklimat (temperatura, wilgotność, oświetlenie, wymiana powietrza), prawidłowe odprowadzanie ścieków ze stanowisk oraz opiekę nad zwierzętami.

 WYMAGANE WYMIARY

Obecnie odchodzi się od systemu uwięziowego  .   Nowoczesne obory budowane są z myślą o systemie wolno stanowiskowym, który zapewnia większą swobodę zwierzętom. Starsze budynki nie nadają się jednak w większości na modernizację w tym kierunku.

 Minimalne wymiary stanowisk przy systemie uwięziowym biorą pod uwagę wiek, wagę oraz stan fizjologiczny zwierząt:

– Krowy i jałówki powyżej 6. miesiąca cielności: długość – 160 cm,

szerokość – 110 c

– Jałówki powyżej 6. miesiąca życia do 6. miesiąca cielności: długość – 150 cm, szerokość – 100 cm,

– Bydło opasowe o masie ciała do 300 kilogramów: długość – 130 cm, szerokość – 80 cm,

– Bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kilogramów: długość – 145 cm, szerokość – 95 cm,

– Buhaj dorosły: długość – 240 cm, szerokość – 140 cm .

 Minimalne wymiary boksów legowiskowych w systemie wolno stanowiskowym uwzględniają natomiast wiek oraz stan fizjologiczny krów:

– Krowy i jałówki cielne z tego stada powyżej 7. miesiąca cielności: długość – 210 cm, szerokość – 110 cm,

– Jałówka powyżej 6 miesiąca życia do 7. miesiąca cielności: długość

 – 190 cm, szerokość – 90 cm.  

W przypadku kojców grupowych na ściółce bez wydzielonych stanowisk minimalna szerokość kojca uzależniona jest od długości dostępu do żłobu – nie może być mniejsza niż 1,5 długości zwierzęcia. Minimalna powierzchnia kojca wyliczana jest w następujący sposób:

– Buhaj – 9 m2/sztukę,

– Krowa i jałówka cielna powyżej 7. miesiąca – 4,5 m2/sztukę,

– Jałówki powyżej 6. miesiąca życia do 7. miesiąca cielności – 2,2 m2/sztukę,

– Cielę o masie ciała do 150 kg – 1,5 m2/sztukę/

– Cielę o masie ciała powyżej 150 kg do 220 kg – 1,7 m2/sztukę,

– Cielę o masie ciała powyżej 220 kg – 1,8 m2/sztukę,

– Bydło opasowe o masie ciała do 300 kg – 1,6 m2/sztukę,

– Bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg – 2,2 m2/sztukę.

W przypadku utrzymywania bydła na głębokiej ściółce powyższe wymagania powierzchniowe należy zwiększyć o co najmniej 30%.

W kojcach grupowych bez wydzielonych stanowisk oraz bez ściółki nie utrzymuje się krów, jałówek powyżej 7. miesiąca ciąży oraz buhajów. W przypadku pozostałych wymagania powierzchniowe wyglądają następująco:

– Jałówki w wieku powyżej 19 miesięcy do 7. miesiąca ciąży – 2,00 m2/sztukę,

– Jałówki w wieku powyżej 6 do 19 miesięcy życia – 1,6 m2/sztukę,

– Bydło opasowe o masie ciała do 300 kg – 1,3 m2/sztukę,

– Bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg – 1,8 m2/sztukę.

W systemie otwartym należy brać pod uwagę powierzchnię przypadającą na jedno zwierzę, bowiem określone zostały w tym zakresie minimalne wymagania tj.:

– 5,0 m2 dla cieląt,

– 10,0 m2 dla jałówek,

– 15,0 m2 dla krów,

– 20,0 m2 dla buhajów.

Wymiary kojca dla cieląt utrzymywanych pojedynczo do 8. tygodnia życia muszą odpowiadać co najmniej wysokości cielęcia w kłębie w przypadku szerokości oraz 1,1 długości ciała cielęcia mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego w przypadku długości.

 Bardzo ważne jest jednak, by jego ściany były ażurowe -tak aby umożliwiały zwierzętom kontakt wzrokowy i fizyczny ze sobą (obwąchiwanie się, do-tykanie). Występuje jednak odstępstwo wiekowe w związku z powyższym. W przypadku gospodarstw utrzymujących mniej niż 6 cieląt, cielęta mogą prze-bywać w pojedynczych kojcach niezależnie od wieku .Ważne jest również, by istniało miejsce, w którym można odizolować zwierzęta chore lub podejrzane o chorobę. Ma to na celu uniemożliwić rozprzestrzenianie się choroby, a co za tym idzie – zmniejszyć straty spowodowane obniżeniem produkcyjności oraz ograniczyć koszty leczenia innych sztuk.

WYMAGANE WYMIARY POWIERZCHNI WYBIEGÓW

Zwierzęta hodowlane powinny mieć możliwość korzystania z wybiegów, czyli ogrodzonego terenu na wolnym powietrzu, który przylega bezpośrednio do budynków inwentarskich.

 Minimalne wymagania powierzchnio-we wyglądają następująco:

– 4,0- 4,5 m2 na 1 sztukę dla krów,

– 3,0- 3,5 m2 na 1 sztukę dla jałówek

,- 2,0- 2,5 m2 na 1 sztukę dla cieląt.

 Ponadto ważne jest również odpowiednie utwardzenie, wyprofilowanie oraz skanalizowanie, by zapewnić prawidłowe warunki sanitarne oraz uniemożliwić powstawanie wad technologicznych .Ogrodzenie wykonuje się z materiałów dostosowanych do wielkości, siły oraz temperamentu utrzymywanych zwierząt .

Wysokość przegród została natomiast określona:

– Dla krów – 120 cm,

– Dla jałówek – 130 cm,

– Dla cieląt – 110 cm.

WYMAGANIA DOTYCZACE PODŁÓG I POSADZEK

Podłogi powinny być gładkie co ułatwia utrzymanie higieny. Nie mogą być śliskie, by zapobiegać ewentualnym urazom. Muszą stanowić więc twardą, równą i stabilną powierzchnię. Dozwolone są jednak tzw. podłogi ażurowe, do których zalicza się rusztowe oraz szczelinowe. Podłogi rusztowe cechuje to, iż łączna powierzchnia elementów pełnych (belek) jest mniejsza od łącznej powierzchni szczelin. Nie stosuje się ich w miejscach stałego przebywania zwierząt. Podłogi szczelinowe są przeciwieństwem poprzedniego typu tj. łączna powierzchnia elementów pełnych jest większa od łącznej powierzchni szczelin. Mogą być one stosowane w miejscach stałego przebywania wyłącznie dla młodego bydła opasowego. W wykonaniu opisanych powyżej podłóg bierze się pod uwagę przede wszystkim kategorię utrzymywanych zwierząt. Dopasowuje się względem tego: materiał (przede wszystkim jego wytrzymałość), szerokość otworów i belek, wzajemny stosunek belek do szczelin.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE W POMIESZCZENIACH DLA ZWIERZĄT

Prawidłowy mikroklimat to jeden z podstawowych elementów wpływających na zdrowotność i wydajność zwierząt. Jako podstawowe parametry wymienia się zawsze: temperaturę i wilgotność powietrza, koncentrację szkodliwych gazów, poziom oświetlenia, wentylację i prędkość ruchu powietrza Bydło łatwiej toleruje temperatury niższe niż za wysokie. Za optymalne uznaje się te, które mieszczą się od -7 stopni Celcjusza do +18 stopni Celcjusza .

 Należy pamiętać, iż przy niższych wzrasta pobieranie paszy, a przy wyższych ono spada, co obniża tym samym wydajność(szczególnie krów mlecznych). Przepisy prawne nie normują dokładnie poziomów dopuszczalnych stężeń gazów, jednak istnieją normy, które powinniśmy brać pod uwagę. Do pomiarów gazów służą specjalne mierniki oraz detektory gazu. Dopuszczalny poziom gazów nie powinien przekraczać przytoczonych wartości:

– Amoniak: 15,4 mg/m3, 20 ppm,

– Dwutlenek węgla: 5930 mg/m3, 3000 ppm,

– Siarkowodór: 7,5 mg/m3, 5 ppm,

– Zawartość kurzu w powietrzu: 10,0 mg/m3

Prawidłowe oświetlenie ma wpływ na warunki utrzymania, ale również umożliwia sprawną obsługę zwierząt oraz ich doglądanie. Wpływa korzystnie na samopoczucie zwierząt, a co za tym idzie ich wydajność (przyrosty masy ciała, mleczność). Podstawą prawidłowego oświetlenia jest równomierne rozłożenie jego natężenia. Może być ono naturalne (tzw. dziennie) lub sztuczne. Pierwsze z wymienionych zapewnione jest przez nie tylko okna, ale również elementy doświetlające na połaci dachowej oraz w pasie kalenicy. Oświetlenie sztuczne powinno stanowić jedynie uzupełnienie oświetlenia naturalnego. Odpowiednio wykonany i wydajny system wentylacji to kolejny z filarów zapewniających utrzymanie prawidłowego mikroklimatu. Często odpowiednią wydajność zapewnia wentylacja naturalna (grawitacyjna), jednak nie jest to regułą i czasem konieczne jest uzupełnienie jej wentylacją mechaniczną. Ma to miejsce naj-częściej w sytuacjach, gdy istnieje mała różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku a temperaturą panującą na zewnątrz. Powyższe założenia łatwo spełnić projektując nowe obory. Modernizując starsze budynki można natomiast napotkać na problemy. Ważne jest jednak, by dostosować się nie tylko do wymogów prawnych, ale również do wymagań, które nie są w nich określone. Będzie to bo-wiem miało odzwierciedlenie w wydajności, a co za tym idzie zyskach dla hodowcy.

Źródło: Wieści rolnicze

[insert-modal-contact-form]