4 grudzień

Projekt rozporządzenia MRiRW dot. wsparcia dla producentów mleka.

Został przygotowany projekt rozporządzenia przez MRiRW który przewiduje, że zostanie udzielone wsparcie producentom mleka. Wsparcie uzyskają producenci, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadają co najmniej 3 krowy typu użytkowego w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wsparcie będzie udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 000 kg. Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kilograma mleka wyniesie ok. 1,4 grosza.

[insert-modal-contact-form]